Deze stichting is in 2012 in Ghana opgericht door Cees Stienstra.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. C. Stienstra – voorzitter
Mevr. H. van Weert – secretaris
Dhr. F. Roorda – penningmeester

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning of een vacatievergoeding. Er is alleen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Het motto van de foundation is: Rescuing lives, giving hope to the hopeless (het redden van levens en hoop bieden aan kansarmen).

Het komt er kort gezegd op neer dat op praktische manier hulp en onderwijs wordt geboden aan de minderbedeelde medemens. Om ze kortom weer een perspectief te bieden in hun leven.

Het hulpprogramma is erop gericht de mensen in ongeveer een jaar tijd voldoende vakkennis bij te brengen waarvan ze de rest van hun leven profijt van hebben. Het uiteindelijke doel is hen voldoende handvatten aan te reiken waarmee ze een zelfstandig leven kunnen opbouwen.

Beleidsplan 2017-2018 Stichting Help 2 Help

De doelstelling (mission statement) van de stichting is samen te vatten in
7 actiepunten:

1. het bouwen van nieuwe scholen en scheppen van goede en professionele onderwijsvoorzieningen waar mensen een praktijkgerichte opleiding kunnen volgen tot bijvoorbeeld reparateur, kleermaker, broodbakker en kapper.
2. het ondersteunen van bestaande scholen, bijvoorbeeld in het ter beschikking stellen van goed en deugdelijk lesmateriaal en computers
3. gratis voorlichting op het gebied van gezondheid aan de armen en laagopgeleiden
4. hulp en ondersteuning bieden in de strijd tegen malaria
5. hulp bieden bij het creëren/faciliteren van banen voor de jongeren
6. het geven van bijvoorbeeld studiebeurzen aan de armen en
7. minderbedeelden hulp en ondersteuning bieden aan wezen en weduwen

Rescuing lives,

giving hope to

the hopeless

Rescuing lives,

giving hope to

the hopeless

Rescuing lives,

giving hope to

the hopeless